Caribbean Flair in the Transylvanian Carpathians
09 Aug. 24 | Beach party at Corabia Piratilor in Avrig / Freck

A special highlight awaits you as part of the big Sachsentreffen: the beach party at Corabia Piratilor in Avrig. In the old homeland, where our roots are, you can enjoy an incomparable experience that brings Caribbean flair to the breathtaking landscape of the Transylvanian Carpathians.

Admission: 18:00

Start: 19:30

Takes place in any weather!

Address: Strade Garii, Nr. 6, Avrig 550178, Romania

Advance ticket sales (until 08.08): Adult: 15 Euro | Children (up to 14 years): 6 Euro
Box office: Adult: 90 lei | Children: 35 lei

What awaits you? FlamingoSound from Nuremberg | SOXEN-RAPPER number 1, Soxesch Kokesch | Auldiest feat. Jürgen from Transylvania | Beer truck with freshly tapped beer

FlamingoSound from Nuremberg

The family band FlamingoSound from Nuremberg has been thrilling audiences with their music for years. This year they are celebrating their premiere in Transylvania and promise an unforgettable party!
We are looking forward to welcoming the Flamingos back home. Come and celebrate with us! 🦩

Soxesch Kokesch = Soxen Rapper No. 1 | First Transylvanian Saxon Rapper

Here is a sample:

Nia fejt et richtig un – nia gieht et richtig lous
Enst witt et schniel Gango – wai oaf em richtig Rous
Ech bean en Sox – worr en Sox;
mauchen oalend woat ech well, mauchen oalend woat mir poasst
Ech broingen Rap off denTakt, Mann ech rappen daut et pazt
Ech mauchen daut woat mir norr schmockt

Ech bean en soxesch Gang – ech hunn en soxesch Harzen
Ech hunn Frenjch ous Hoamlesch, Mediasch uch Marjeln
Nej tia kuhst mech net arjern – nej tia kuhst mech net narven
Mann, ech bean en guhnzer Sox, uch underscht wuhl ech net warden – Ganger

Ech kunn ous Homlesch bean en Hermannstaudt gebuiren
Det Gefail funn Siwenberjen hunn ech hekt nouch net verluiren
Denn ech nien mir det Papejr uch ech nien mir den Pix
Uch duhn schrejwen ech en Lied, denn ech wies jeah wai et kitt – Yeah

Mir mauchen wegter beas mir iefoch nimmi kannen
Mir senn schuin a si far dat mir fun Ball ze Baller rannen – Ganger
Nierest terfen mir nouch fejlen – iweroall senn mir derhiem
Iweroall senn super Soxen – nierester senn mir alien

Nia giet et richtig lous – nia fejt et richtig un
Det eas norr der Ufung beas ech richtig kunn
Mir mauchen aas Musik – senn nouch long net fartig
Mir kunn uch ze ech uch mauchen richtig Party

Yeah mir mauchen richtig Party wunn mir richtig droff senn
Nemest maucht a si giat Party wai de richtig Soxen
Mir mauchen richtig Sochen – mer wunni ; mer wai
Wunn emest ze frai hiemen well, krejschen mir blejf hai

Ech rappen nia of soxesch uch ech mauchen enst det bejst drous
Wai en Sox nou enem Liter Gech of sengem Schejshous
Wuar ech sain hiesch Soxesch Mädchen nemmel ienten blejft ous
Hiesch Fraan ous Siwenberjen uch der Kokesch krejt lous

Tia drejfst dir det Gelejch drous wedder uch wedder
Ech stoun of deng Figur, dengen Ursch uch dengen Keddel
Dat tia nouch mie auls duhnzen wellt giet glech en mengen Schäddel
Ech hunn en wiech Harzen – wiecher wai en Pelsekneddel

Ech bean auls Sox of de Welt kunn – eam daut bean ech nia gleacklich
Of meng soxesch Frengch nien ech engjen Reacksicht
Zem Schloass gressen ech meng Legch ous Kruinen uch Durles
Nia zain ech ierscht e moul kejn Siwenberjen ean Urlef

Nia giet et richtig lous – nia fejt et richtig un
Det eas norr der Ufung beas ech richtig kunn